Obsah

Informace

Nový preventivní projekt na ochranu majetku

Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku

https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx

 

 

 

Postup pro zájemce stát se žadatelem o kotlíkovou dotaci v Moravskoslezském kraji

 

K O T L Í K O V É   D O T A C E

Moravskoslezský kraj:

Ilustrativní foto

Příjem žádostí: 1.2. – 29.4. 2016

Realizace projetu: do 15.9. 2016

Uznatelnost nákladů projektu: od 15.7. 2015

Místo předkládání žádostí:

a)osobně

na Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117

702 18 OSTRAVA

b)poštou

na Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117

702 18 OSTRAVA

a to v obálce označené:

a) názvem dotačního programu, tj. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“,

b) jménem a příjmením žadatele + kontaktní adresou,

c) textem "Neotvírat – žádost o dotaci“,

d) typem nového zdroje tepla („A - kotel výhradně na uhlí“, „B - kombinovaný kotel“, „C –

plynový kondenzační kotel“, „D - kotel výhradně na biomasu“, „E - tepelné čerpadlo

e) přesným názvem obce, ve které dojde k výměně zdroje vytápění,

f) přesnou výši celkové ceny dílčího projektu.

Rozhodnutí o žádosti o poskytnuti dotace na projekt a o neposkytnuti dotace neúspěšným žadatelům rozhodne rada kraje nejpozději do 31. 7. 2016.

Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstraněni v náhradním terminu. Pokud tak žadatel do 15 pracovních dni neučiní, bude jeho žádost z hodnoceni vyřazena.

 

Seznam dokumentů předkládaných v rámci žádosti o poskytnutí dotace:

· Vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí dotace dle vzoru zveřejněného společně s vyhlášením

Programu na stránkách jednotlivých krajů

·Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

· Kopie Žádosti o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i

budoucí) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. V případě doložení této

kopie není potřeba provádět mikroenergetické opatření ani dokládat průkaz energetické

náročnosti třídy "C". V případě, že žadatel v době předložení „ Žádosti o poskytnutí dotace „ do

Programu nemá ještě předloženu žádost do programu NZÚ, lze namísto kopie žádosti o dotaci

z NZÚ přiložit jako přílohu čestné prohlášení, že bude o podporu na zateplení v NZÚ žádat.

· Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o

energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na

klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná a vyšší. Povinou přílohou je, pouze

pokud slouží k prokázání podmínek na energetickou náročnost a není zažádáno o dotaci

v programu Nová zelená úsporám.

· Potvrzení energetického specialisty o výběru vhodného mikroenergetického opatření. Povinnou

přílohou je, pokud žadatel nemá zažádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám nebo

nedoloží PENB.

· Písemný souhlas vlastníka pozemku k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším

souvisejícím opatřením (mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě v případě, kdy

vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

· Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu rodinného domu/bytové jednotky či druhého

z manželů (v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky či podílu na nich v rámci

společného jmění manželů) k nákupu, instalaci, provozování nového zdroje tepla a dalším

souvisejícím opatřením (např. mikroenergetická opatření apod.) v rodinném domě.

 

Závěrečné vyúčtování bude obsahovat zejména:

· Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů –

· Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.). - kopie

· Bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem příjemce dotace (originál

bankovních výpisů si příjemce uschová pro připadnou kontrolu), v případě hotovostní úhrady doloží

žadatel příjmový doklad - kopie

· Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva.

Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí

být zřejmé, že znehodnoceny kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podaní

žádosti (fotografie rozložených časti kotle není dostačující pro porovnání shodnosti s původním

kotlem). Dále musí byt z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen

(rozřezání, rozbiti na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastni těleso kotle aj.), a musí být jasně

patrné, že kotel nelze dále využit k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografii nebo dodání

fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace

nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Potvrzení o likvidaci kotle

(doklad ze sběrných surovin nebo sběrného dvora) bez příslušné fotodokumentace není

pro účely doložení znehodnocení kotle dostatečné.

· Potvrzeni o likvidaci původního kotle (potvrzeni ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů).

- originál, vzor viz příloha č. 4 dotačního programu (vzor platný od 18. 12. 2015)

· Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla.

· Revizní zprávu (Protokol) o uvedeni nového zdroje tepla do provozu. - kopie

· Fotodokumentaci instalace opatřeni vedoucího ke snížení energetické náročnosti rodinného domu

(„mikroenergetických“ opatřeni) – fotografie po realizaci opatřeni, která bude porovnatelná

s fotografii před realizaci „mikroenergetického“ opatřeni, a ze které bude jednoznačně patrné, jaké

opatřeni bylo provedeno (fotografie musí byt průkazná a v dostatečné kvalitě, v případě

relevantnosti lze doložit i vice fotografii z různých pohledů).