Obsah

Územní plán

Příprava nového Územního plánu obce Vražné  - v ý z v a   k   podnětům

Zastupitelstvo obce Vražné schválilo na svém 7. zasedání dne 16.12.2016 rozhodnutí o pořízení nového Územního plánu Obce Vražné. Měl by být zpracován v letech 2016 – 2017. První etapou tohoto procesu bude zpracování  „ Zadání pro zpracování nového územního plánu „ .

            Obracím se na občany obce i vlastníky nemovitostí s žádostí o předkládání podnětů a požadavků na změny stávajícího stavu ve vztahu k řešení vlastních zájmů v území obce či námětů na změny charakteru celospolečenské potřeby.

Svá písemná vyjádření adresujte na Obecní úřad Vražné – starosta obce Ing. Vladimír Nippert, Vražné č.p. 37, 742 34  Vražné.

Uzávěrka příjmu vyjádření :     do 15.3.2016 (včetně).

 

18. prosinec 2011 Společná zařízení
5. srpen 2011 Studie obnovy - průzkumy a rozbory
5. srpen 2011 Studie obnovy - návrhová část
5. srpen 2011 Vražné - obrazová část - stávající
5. srpen 2011 Vražné - obrazová část - návrh
5. srpen 2011 Vražné
5. srpen 2011 Hynčice